Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,
przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych
za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez APPCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka
APPCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie, ul. ul. KAPELANKA 12, 30-347 KRAKÓW, NIP 8133702768
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest
dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po
zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora
do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora,
wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.
§ 2 Dane zbierane automatycznie
1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie
posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania
Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane
dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych
usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane
zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego
Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika,
fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu
1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie,
Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
(zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne,
jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z
Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
§ 4 Zbieranie danych osobowych
1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania
przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora
za pośrednictwem Aplikacji.
2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.:
nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, informacje o koncie (nazwa
Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy,
dane o cechach fizycznych (waga, wzrost, wymiary ciała), dane o aktywności fizycznej (czas trwania
i intensywność treningu, liczba spalonych kalorii, dystans, tempo), kontakty i informacje z
kalendarza, dane lokalizacyjne (GPS).
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem
dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
2. Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez
Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności np.
utrata wagi. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą udostępniane Użytkownikowi w
Aplikacji.
§ 6 Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z
naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji
przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym;
stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku
fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę
trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator
zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za
pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych
osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia
udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji
przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci
możliwość korzystania z tych usług.
5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym
poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na
wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia
mobilnego.