Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji udostępnianej Użytkownikom przez Operatora, tj. APPCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Krakowie.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W regulaminie określono:
 3. Zasady świadczenia drogą elektroniczną usług obejmujących poszczególne funkcjonalności Aplikacji i udostępniania ich Użytkownikom,
 4. Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkowników,
 5. Prawa i obowiązku Użytkowników oraz Operatora Aplikacji,
 6. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 7. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.
 8. Użytkownik może w każdej chwili pobrać treść Regulaminu za pośrednictwem serwisu internetowego, w którym udostępniono Aplikację. Operator gwarantuje stałą dostępność Regulaminu w aktualnym brzmieniu.
 9. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 3 powyżej nie mają charakteru wiążącego dla Użytkowników.
 10. Założenie konta użytkownika i korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu, powinien usunąć konto użytkownika w Aplikacji lub – jeżeli go jeszcze nie założył – zaniechać tej czynności.
 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Aplikacji lub jej wycofania z uwagi na okoliczności wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmian technologicznych, trudności związanych z działaniem Aplikacji, Internetu, jak również w przypadkach uzasadnionych powstaniem innych okoliczności prawnych czy ochroną prywatności danych przetwarzanych w Aplikacji.

§2 DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca/Administrator Danych Osobowych

APPCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. KAPELANKA 12/—
30-347 KRAKÓW, MAŁOPOLSKIE, KRS: 0000549809, NIP:8133702768, REGON: 361084336.

 1. Aplikacja – Aplikacja webowa i mobilna dostępna poprzez serwis internetowy, jak również w formie mobilnej, umożliwiająca publikację ofert pomocy.
 2. Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta Użytkownika w Aplikacji.
 3. Konto Użytkownika – profil Użytkownika pozwalający na korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji.
 4. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin aplikacji
 6. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta w Aplikacji.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 8. Usługa elektroniczna – usługa polegająca na udostępnieniu bezpłatnej lub płatnej wersji Aplikacji, obejmująca:
 • udostępnianie informacji o prowadzonych przez Użytkownika rekrutacjach,
 • umożliwienie zarządzania ustawieniami Konta Użytkownika,
 • korzystanie z newslettera dla zapisanych użytkowników.
 1. Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi, 5G) korzystające z systemu operacyjnego Android, iOS, w tym także komputer przenośny lub stacjonarny.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

§3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji obejmują w szczególności:
 2. Tworzenie Konta Użytkownika
 3. Prezentowanie profilu jako osoby udzielającej pomoc lub szukającej pomocy,
 4. Kojarzenie ze sobą Użytkowników w zakresie realizowanych przez nich ogłoszeń
 5. Informowanie Użytkowników przez Administratora o osobach zainteresowanych rekrutacją,
 6. Umożliwienie korzystania przez Użytkowników z Newslettera.
 7. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga pobierania jej na urządzenie Użytkownika.
 8. Użytkownik korzysta z Aplikacji w formie dostępu bezpośrednio poprzez Stronę internetową Aplikacji za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest nieodpłatne.
 10. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

§4 KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Aby móc skorzystać z Aplikacji, Użytkownik musi pobrać otworzyć Aplikację na urządzeniu Użytkownika. Aplikacja dla swego działania nie wymaga pobierania na urządzenie użytkownika.
2. Korzystanie z Aplikacji wymaga utworzenia Konta użytkownika w Aplikacji. Aby utworzyć Konto Użytkownika.
3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji zarówno jako gość i jako zarejestrowany użytkownik
4. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji. Edycja danych jest możliwa za pośrednictwem Aplikacji, w ustawieniach konta Użytkownika.
5. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto korzystając z odpowiedniej funkcji Aplikacji, umieszczonej w sekcji „Ustawienia". W takim wypadku wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są usuwane przez Operatora.
6. Zaprzestanie korzystania wymaga usunięcia Konta Użytkownika.
7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystaia z aplikacji następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika.
8. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na inną osobę.
9. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia konta Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub zgłoszenia nadużyć, jak również w każdym innym wypadku, gdy jest to uzasadnione interesami Operatora.

§5 KORZYSTANIE Z APLIKACJI
1. Z chwilą założenia przez Użytkownika Konta Użytkownika, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującą korzystanie z Aplikacji i jej poszczególnych funkcjonalności na czas nieoznaczony.
2. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z udostępnionych w Aplikacji utworów na zasadach wskazanych w §8 poniżej.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność danych podanych w Aplikacji, jak również ujawnienie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika w Aplikacji.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji z poszanowaniem następujących obowiązków w tym zakresie:

 1. Obowiązku korzystania z Aplikacji z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami Platform, w których Aplikacja została udostępniona
 2. Obowiązku korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, jak również z zadami korzystania z Internetu i aplikacji mobilnych,
 3. Obowiązku korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 4. Obowiązku korzystania z Aplikacji w sposób, który nie jest uciążliwy dla innych Użytkowników, Operatora oraz podmiotów umożliwiających dostęp do sieci Internet,
 5. Obowiązku poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do prywatności oraz innych praw osób trzecich, które im przysługują.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku i celu, jakiemu służy Aplikacja, określonego przez Operatora.
 7. W przypadku naruszenia praw Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności w przypadku, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu, jak również dopuszcza się naruszenia zasad współżycia społecznego, albo dopuszcza się działań godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć działania zmierzające do usunięcia tych naruszeń, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 10. Użytkownik, instalując Aplikację zobowiązany jest do podawania informacji i danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 12. Operator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników lub Użytkowników małoletnich oraz jakichkolwiek innych osób.
 13. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 14. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

§6 NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

1. W ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik może skorzystać z możliwości nawiązania kontaktów z innymi Użytkownikami.
2. Operator zastrzega, żenie ponosi odpowiedzialności za treść udzielonych Użytkownikowi przez Użytkownika, z którym chciał nawiązać kontakt, informacji, jak również za skutki przekazania tych informacji, nie gwarantuje Użytkownikom nawiązania porozumienia w zakresie ofert w Aplikacji, jak również nie gwarantuje pozytywnego efektu takiej współpracy.

§7 NEWSLETTER

 1. Świadczenie usługi Newsletter polega na okresowym przesyłaniu przez Usługodawcę bezpłatnych wiadomości elektronicznych (email), wskazanych w ust. 3 poniżej, na adres elektroniczny (email) Użytkownika podawany w momencie zawarcia Umowy o świadczenie tej usługi zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatne przez czas nieoznaczony.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zapisz się”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pola formularza subskrypcyjnego znajdującego się na głównej odsłonie strony Aplikacji w jej dolnej części,które obejmuje:
 4. podanie adresu elektronicznego (email),
 5. zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia drogą elektroniczną”,
 6. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 7. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej, określonej w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:
 8. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter przez Operatora, tj. na wysyłanie przez Operatora za pośrednictwem usługi Newsletter reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy na podany adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,
 9. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Newsletter,
 10. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w dowolnym momencie. Rezygnacja wymaga dokonania jednej z poniższych czynności:
 11. skorzystania (kliknięcia) z linku zawartego w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach usługi Newsletter na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,
 12. wysłanie z adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony do subskrypcji w ramach usługi Newsletter, oświadczenia do Operatora o rezygnacji z usługi Newsletter na adres elektroniczny (email): appcoreappscontact@gmail.com
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie. W takim wypadku Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia usługi Newsletter.

§8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) DLA APLIKACJI

 1. Wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz stosowne licencje do Aplikacji i serwisu, w którym Aplikacja jest udostępniana oraz udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 3. Na warunkach określonych w niniejszym §8, Usługodawa udziela Użytkownikowi, będącemu użytkownikiem końcowym Aplikacji niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo licencji, z tym zastrzeżeniem, że licencja ta jest czasowa w odniesieniu do funkcjonalności Aplikacji wymagających uiszczenia przez Użytkownika dodatkowej opłaty za korzystanie z nich, na korzystanie z Aplikacji na urządzeniu Użytkownika, na które Użytkownik pobrał Aplikację.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, wygasa:
 5. W zakresie w jakim została udzielona na czas nieokreślony – z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Aplikacji i usuniecia Konta Użytkownika.
 6. W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji – z upływem czasu, na jaki dostęp do tych funkcjonalności został wykupiony, z możliwością dalszego przedłużenia licencji na dalszy czas określony po ponownym wykupieniu subskrypcji.
 7. Użytkownik może korzystać z Aplikacji na dowolnej liczbie Urządzeń mobilnych.
 8. Niniejszy §8 w zakresie umowy EULA ma zastosowanie również do wszelkich aktualizacji Aplikacji oraz określa całość uprawnień i obowiązków Użytkownika końcowego w odniesieniu do korzystania z Aplikacji.
 9. Licecja opisana w ust. 3 powyżej obejmuje całość uprawnień Użytkownika końcowego, przy czym z zakresu tych uprawnień wyłączono:
 10. Używanie Aplikacji do celów innych niż jej przeznaczenie określone przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie,
 11. Udzielanie licencji, w tym sublicencji, rozpowszechnianie, najem, dzierżawa, wypożyczanie, przekazywanie, przenoszenie praw i obowiązków (cesja) lub jakikolwiek inny sposób przenoszenia praw do Aplikacji,
 12. Dokonywanie dezasemblacji, dekompilacji, lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do kodu źródłowego Aplikacji,
 13. Dostosowywanie w inny sposób niż wskazany w lit. e powyżej, w tym w szczególności modyfikacja, zmiana, tłumaczenie oraz tworzenie utworów zależnych na podstawie Aplikacji,
 14. Tworzenie obejść lub podejmowanie podobnych prób w zakresie stosowanycy metod kontroli dostępu do Aplikacji, jej kodu źródłowego oraz poszczególnych funkcjonalności.
 15. Na mocy niniejszej umowy EULA Użytkownik nie jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji Aplikacji.
 16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych innych niż przewidziane przez Usługodawcę.
 17. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie uprawnia Użytkownika do korzystania z logotypów i znaków handlowych Usługodawcy.
 18. Na czas trwania licencji, wskazanej w ust. 3 powyżej, Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej gwarancji na korzystanie z Aplikacji oraz zapewnia – jeżeli taka konieczność wystąpi – konieczne aktualizacje Aplikacji.
 19. Gwarancja, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do:
 20. Korzystania i kopiowania oprogramowania niezgodnie z warunkami udzielonej licecji wskazanymi w niniejszym §8,
 21. Wprowadzonych samodzielnie przez Użytkownika modyfikacji Aplikacji,
 22. Połączenia Aplikacji z innym oprogramowaniem na Urządzeniu Użytkownika,
 23. Sytuacji i uszkodzeń wynikłych z naruszenia postanowień EULA przez Użytkownika.
 24. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja jest oprogramowaniem dostarczanym Użytkownikowi „w stanie w jakim jest” i nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od usterek i błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, jak również za okolicznośći opisane szczególowo w §9 poniżej. Niniejszej wyłaczenie odpowiedzialności nie uchybia przepisom dotyczącym odpowiedzialności producenta wobec konsumentów.
 25. Uslugodawca zastrzega, że Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia ani dokonywania cesji praw wynikających z udzielonej mu licencji na korzystanie z Aplikacji, zaś dokonanie takiej czynności stanowi naruszenie postanowień Regulaminu dotyczących udzielonej licencji.
 26. Korzystanie z Aplikacji na mocy niniejszego §8 nie uchybia uprawnieniom Użytkownika do wprowadzania do Aplikacji oraz serwisu treści pochodzących od Użytkownika, w szczególności ogłoszeń, ofert oraz opisów projektów, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie Użytkownik jest zobowiązany do przetrzegania treści Regulaminu, w tym w szczgólności zakazu publikacji treści niezgodnych z prawem, o którym mowa w §5 ust. 11 Regulaminu.

§9 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do korzystania na urządzeniach Użytkowników, w tym Urządzeniach mobilnych..
 2. Instalacja Aplikacji nie wymaga pobrania na urządzenie Użytkownika.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet (aktywne połączenie internetowe, aktywne połączenie Wi-Fi)

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami, sterownikami podzespołów urządzeń mobilnych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 3. Operator nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Operatora, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
 5. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Operatora, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja została zaprojektowana w sposób zapewniający jej możliwie najbardziej optymalne funkcjonowanie na urządzeniu na którym Użytkownik dokona instalacji Aplikacji, w stosowanej przez niego konfiguracji.
 6. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 7. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego praw osób trzecich;
 8. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
 9. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce prywatnosci Aplikacji
 2. Użytkownik instalując aplikację na jego Urządzeniu akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatnosci.
 3. Operator informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 4. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Operatora wyłącznie do celów statystycznych.

§12 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przez Użytkownika.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: appcoreappscontact@gmail.com
 4. pisemnie na adres Operatora wskazany w par. 1.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz dane kontaktowe, na które ma zostać wysłana informacja zwrotna, opis problemu i powód reklamacji.
 6. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnej wynosi 14 dni.
 7. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§13 KONTAKT

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: appcoreappscontact@gmail.com

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi całość ustaleń pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i zastępuje jakiekolwiek inne ustalenia i umowy między Stronami.
 2. Operator zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna w Aplikacji.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w stosunku do wszystkich Użytkowników w zakresie wykorzystywanych przez nich Usług Elektronicznych:
 4. Z upływem 14 dni od dnia publikacji nowej wersji Regulaminy, w zakresie w jakim zmiany dotyczą postanowień o charakterze materialnym, które mogą wywołać ujemny skutek dla sytuacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien o tym fakcie Operatora oraz zaprzestać korzystania z Aplikacji przed dniem wejścia w życie tej zmiany.
 5. Z chwilą publikacji nowej wersji Regulaminu – w zakresie w jakim zmiany nie mają charakteru materialnego lub nie mają ujemnego wpływu na sytuację Użytkowników.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.